Naar boven
Menu
Sluiten
Zoek verhuurlocatie

Wie zijn wij?

Wij zijn Boedelbak B.V. , bijna 35 jaar marktleider in aanhangwagenverhuur (https://www.boedelbak.nl).
 
Wij hebben meer dan 500 verhuurlocaties (https://www.boedelbak.nl/zoek-en-reserveren) in Nederland, ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Daalmeerstraat 28 te Hoofddorp, met als postadres Postbus 3116, 2130 KC, Hoofddorp.
 
Ons hoofdkantoor is zowel telefonisch of per mail bereikbaar (023-5543 777 of info@boedelbak.nl of met het contactformulier op https://www.boedelbak.nl/contact).
 
Deze Privacyverklaring is door ons opgesteld op 24 mei 2018 en zal periodiek herzien worden. Wijzigingen in ons privacy beleid, zullen wij onderstaand communiceren.  

 
Wat is GDPR?

Wij vinden het belangrijk om aan de wet- en regelgeving te voldoen, daarnaast gaan wij met respect met uw privacy om en zullen wij er alles aan doen om uw gegevens te beschermen.
 
Hoe wij om horen te gaan met persoonlijke gegevens, wordt omschreven in de GDPR. GDPR staat voor “General Data Protection Regulation” en is een algemene Europese verordening m.b.t. gegevensbescherming. Deze regelgeving dient ervoor te zorgen dat bedrijven (die gegevens van personen verzamelen, verwerken en gebruiken) de rechten op het gebied van privacy van deze personen (klanten en medewerkers) respecteren.
 
Wij, als Boedelbak BV, zijn geen “Gegevensverwerker” maar “Verwerkingsverantwoordelijke”. Hier horen verantwoordelijkheden bij, zo dienen wij tenminste de volgende maatregelen nemen:
 
Registerplicht
Elk bedrijf is verplicht om bij te houden welke persoonsgegevens zij ontvangen, met welke doel deze verwerkt worden en hoe lang het nodig is om deze gegevens te bewaren. Hiervoor hebben wij een Register Verwerkingsactiviteiten opgesteld welke periodiek door ons beoordeeld en aangepast wordt.
 
Functionaris Gegevensbescherming
Een Functionaris Gegevensbescherming is iemand binnen een organisatie die erop toeziet dat de GDPR en de interne Privacy Policy actueel is en nageleefd wordt. Om uw privacy te borgen hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, bereikbaar onder privacy@boedelbak.nl. Wij auditeren ons beleid periodiek om u en onszelf ervan te verzekeren dat wij aan alle eisen voldoen.
 
Maatregelen ten behoeve van Privacy bescherming
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen met het oog op bescherming van persoonsgegevens.  
 
Datalekken
Wanneer er sprake is van een datalek met mogelijke risico’s voor de betrokken persoon dient dit binnen 72 uur na ontdekking van het lek, gemeld te worden bij Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene zelf. Hoe onze medewerkers dienen te handelen bij een data lek, hebben wij omschreven in ons intern beleid, welke aansluit op de regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Voorafgaande raadpleging en het inrichten van verwerkingen
Wij zullen de Autoriteit Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden voorafgaand aan een nieuwe risicovolle verwerkingsactiviteit raadplegen. Daarnaast houden wij bij het inrichten en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten al rekening met uw privacy. Ook onze bestaande producten en diensten worden op dit gebied regelmatig herzien met als doel om uitsluitend de gegevens die wij werkelijk nodig hebben op te slaan. Hierbij wordt tevens kritisch gekeken naar de bewaartermijn.
 
Door gebruik te maken van onze diensten (waaronder onze website) gaat u akkoord met ons Privacy Beleid en het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit beleid.
 

Wat betekent dit voor u?

Als klant heeft u bepaalde rechten over de informatie die u aan ons ter beschikking heeft gesteld en / of data die wij in de loop van de tijd verzameld hebben.
 
Welke rechten u heeft en hoe gaan wij hiermee omgaan, kunt u lezen in ons Privacy Beleid.
 
Wij willen u er graag op attenderen dat u voor klachten contact op kan nemen met de Boedelbak onder telefoonnummer 0900-0525.
 
Wij streven ernaar om uw klacht zo goed en zo snel mogelijk af te handelen. Mocht uw klacht (m.b.t. uw privacy) echter niet naar uw tevredenheid door ons zijn afgehandeld, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Reservering
Om een reservering te kunnen plaatsen, hebben wij minimaal de volgende gegevens van u nodig:
 • Initialen en achternaam
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer: Wij vragen een telefoonnummer zodat wij u kunnen bellen als wij nog vragen of andere zaken met u willen bespreken die betrekking hebben op uw reservering.
 • E-mailadres: Om de reservering of offerte naar u te kunnen mailen, hebben wij uw e-mailadres nodig. 
 
Huurovereenkomst
Deze gegevens hebben wij van u nodig wanneer u de aanhanger bij de verhuurlocatie wilt ophalen en er een huurovereenkomst tot stand komt:
 • Voorletter(s)- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer: Uw telefoonnummer wordt uitsluitend geregistreerd zodat onze medewerkers in contact met u kunnen komen over uw reservering of verhuring. 
 • Rijbewijsgegevens: Wij hebben uw rijbewijs nodig om u te kunnen identificeren, maar ook om te kunnen verifiëren en aan te tonen dát u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Het nummer van het rijbewijs wordt genoteerd, er wordt geen scan gemaakt van uw rijbewijs.
 • E-mailadres: Om in contact met u te komen over zaken die betrekking hebben op uw verhuring, registreren wij uw e-mailadres. 
 • Merk van het trekkend voertuig
 • Type van het trekkend voertuig
 • Kenteken van het trekkend voertuig
 

Welke gegevens ontvangen wij van derden?

De meeste gegevens worden door u bij onze verhuurlocaties aangeleverd, ook ontvangen wij rechtstreeks gegevens over u als u een reservering per telefoon of via onze website maakt.
 
Verhuurlocaties
Boedelbak werkt samen met verhuurders, meestal tankstations. Boedelbak heeft afspraken gemaakt met deze verhuurders over de condities van de verhuur van onze aanhangers. De verhuurlocaties gebruiken onze uniek genummerde verhuurovereenkomsten voor de verhuur van onze aanhangwagens. Elke verhuurovereenkomst bestaat uit 4 vellen doordrukpapier. De huurder ontvangt het huurbewijs (witte formulier) bij aanvang van de huur en het origineel, de eerste pagina, bij teruggave van de aanhanger. Het gele formulier is voor de Boedelbak administratie en het roze formulier voor de verhuurder.
 

Welke gegevens sturen wij naar derden?

Verwerkingsovereenkomst
Met al onze partners en leveranciers die “Verwerker” zijn, hebben wij of werken wij toe naar een Verwerkingsovereenkomst. Het doel is om uiteindelijk met alle partners en leveranciers die gegevens verwerken een dergelijke overeenkomst te hebben. In deze overeenkomst wordt o.a. afgesproken hoe er om gegaan dient te worden met uw gegevens. Het belangrijkste speerpunt daarbij is dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden, voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt.
 
CJIB
Rijdt u tijdens uw verhuring een bekeuring? Dan kunnen wij de bekeuring “vrijwaren”. Dit houdt in dat wij uw gegevens (naam, adres, rijbewijsnummer en huurinformatie) doorgeven aan het CJIB, u ontvangt dan rechtstreeks van het CJIB de bekeuring. Bij gemeentelijke bekeuringen zoals parkeerboetes, overtredingen op lokale wegen, etc. worden dezelfde gegevens doorgegeven aan de betreffende gemeente.
 
Schade
Indien u met de gekentekende Boedelbak schade heeft  berokkend aan derden, dan zullen uw gegevens doorgegeven worden aan onze verzekeringsmaatschappij en evt. aan de verzekeringsmaatschappij van de andere partij.
 
Incassobureau
Indien u bij ons een bedrag verschuldigd bent,  ontvangt u van ons een factuur op het door u opgegeven e-mailadres of postadres. Ontvangen wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn, dan sturen wij u een aanmaning.
Hebben wij na de aanmaningen nog geen betaling van u ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw dossier uit handen te geven. Wij werken samen met verschillende incassobureaus, welke in contact met u zullen proberen te komen om afspraken met u te maken over uw betaling, dan wel het gerechtelijke traject op te starten. Het dossier wat zij van ons ontvangen, omvat uw huurovereenkomst en factuur waar tevens uw persoonsgegevens op vermeld zijn. Wanneer noodzakelijk zal ook gevoerde correspondentie en/of telefoonverslagen worden overhandigd aan hen.
 
Vervangende aanhanger
Heeft u vervangende aanhanger nodig in geval van pech, dan kan één van onze verhuurlocaties ingeschakeld worden door ons. Wij delen uitsluitend informatie met hen die zij nodig hebben om u weer snel op weg te helpen.
 
Overheidsinstanties
Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan overheidsinstanties zoals de politie, hulpdiensten, etc. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om informatie door te geven en hoeven / mogen wij u hier niet over informeren. In andere gevallen zullen wij uw informatie uitsluitend met hulpdiensten communiceren als dat noodzakelijk is (bijvoorbeeld n.a.v. een ongeval met onze huurauto).
 
Website
Onze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door een partner gespecialiseerd in het bouwen van websites en e-commerce projecten. Wanneer u een reservering op onze website plaatst (www.boedelbak.nl), dan ontvangen wij deze gegevens digitaal via deze partner. Vervolgens wordt deze data in onze verhuur applicatie geüpload.
 
Overige
Wij behouden ons het recht voor om partners en leveranciers om andere redenen dan genoemd in te schakelen. Uw gegevens worden uitsluitend met hen gedeeld indien dit strikt noodzakelijk is en / of om uw verhuurperiode vloeiend te laten verlopen.
 

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Papier
De huurovereenkomst (deel geel) en de factuur (indien van toepassing) worden 7 jaar bewaard i.v.m. de wettelijke fiscale bewaarplicht. Na 7 jaar, worden deze documenten vernietigd. Wij maken hiervoor gebruik van vertrouwelijke archiefvernietiging, waarbij de documenten in een afgesloten container worden afgevoerd en vervolgens door de shredder gaan of worden verbrand.
 
In de overeenkomst met de verhuurlocaties hebben we afgesproken hoe de verhuurlocaties moeten omgaan met het roze exemplaar van de verhuurovereenkomst. Op grond van de verhuurovereenkomst ontvangt de verhuurlocatie van Boedelbak een vergoeding. Ook voor de verhuurlocaties geldt dat de verhuurovereenkomst 7 jaar bewaard moet worden i.v.m. de wettelijke fiscale bewaarplicht. Wij hebben afgesproken dat na 7 jaar, deze documenten vernietigd worden.
 

Ervaring

Heeft u online bij ons gereserveerd ontvangt u van ons éénmalig een email met de vraag wat uw ervaring is geweest met het huren van onze aanhanger. Boedelbak stuurt geen  digitale nieuwsbrief of aanbieding.
 

Cameratoezicht

Veel van de verhuurlocaties waarmee Boedelbak samenwerkt zijn voorzien van beveiligingscamera’s. Mocht u vragen hebben over deze beveiligingscamera’s verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende verhuurlocatie.
 

Inzage en Dataportabiliteit  

Gegevens die wij hebben ontvangen om een reservering en / of verhuring te verwerken, kunnen wij niet verwijderen i.v.m. onze boekhouding en wettelijke (fiscale) verplichtingen.
 

Solliciteren bij Boedelbak

De sollicitatiebrief en een CV die aan ons stuurt om te solliciteren worden uitsluitend gebruikt om te beoordelen of de persoon in kwestie geschikt is voor één van de vacatures binnen Boedelbak. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet doorgestuurd worden naar derden (anders dan binnen onze holding Spuigroep BV).
 
Let er bij het geven van referenties op, dat u de persoon en/ of het bedrijf in kwestie, hiervan op de hoogte stelt.
 
Wij bewaren uw CV en sollicitatiebrief maximaal 1 jaar of maximaal 4 weken indien blijkt dat u niet geschikt ben voor een werkplek binnen onze onderneming.  
 

Social media

Boedelbak maakt gebruikt van sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze netwerken bieden de functionaliteit die het mogelijk maakt om publieke berichten of reacties op artikelen, commentaren of andere berichten te plaatsen. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat door het plaatsen van een dergelijke reactie alle gegevens,  inclusief eventuele persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot de reactie, onmiddellijk publiek worden en onder onze Privacy Policy vallen.
 
Wij behouden ons het recht voor om enige bijdrage of inhoud in een post naar eigen goeddunken te verwijderen.
 

Cookiebeleid

Bij het gebruik van de website www.boedelbak.nl kan door Boedelbak en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Ons Cookie beleid vindt u hier.
 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Een cookie slaat geen naam, adres, of andere persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.
 
Cookies kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
1. Functionele doeleinden: hierdoor wordt het navigeren op de website van Boedelbak vergemakkelijkt doordat uw instellingen en/of voorkeuren worden onthouden. Wanneer u bijvoorbeeld inlogt op een website weet het systeem via een cookie dat u bij uw volgende bezoek aan dezelfde website ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
2.    Analytische doeleinden: hiermee kan het gebruik van de Boedelbak website worden geanalyseerd en    worden verbeterd. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Boedelbak weet welke onderdelen van haar websites populair zijn.
3. Commerciële doeleinden: hiermee wordt bijgehouden hoeveel en welke banners/pop-ups aan u zijn getoond. Hiermee wordt voorkomen dat u steeds dezelfde banner ziet en/of pop-up u krijgt en kunnen wij nagaan of en hoe vaak er op een banner/pop-up is geklikt. Er kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat u telkens een pop-up blijft zien voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief wanneer u zich al heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of de nieuwsbrief niet wilt ontvangen.
4. “Targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.
 
De door Boedelbak op basis van de bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Boedelbak opgeslagen persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Boedelbak verwerkte persoonsgegevens. Boedelbak maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen Privacy Policy, welke u meestal op hun eigen website(s) kunt terugvinden.
 
Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.
 
Indien u alleen advertentiecookies wilt uitzetten, dan kunt u zich hiervoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op: www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren
 
Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.
 
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijderd kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Houdt u er daarnaast rekening mee dat het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen van toepassing is voor de computer én browser waarop u dit heeft ingesteld.
 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, die cookies en andere soortgelijke technologieën (bijv. Pixeltags) gebruikt om informatie over websitegebruik anoniem te verzamelen anoniem en trends te rapporteren, zonder deze bezoekers te identificeren. Ga voor meer informatie over Google Analytics en hoe u hier vanaf kunt zien naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Beveiliging
Helaas is er geen volledig veilige methode voor het verzenden en opslaan van gegevens. Hoewel hun fysieke kenmerken verschillend zijn, kunnen post, telefoongesprekken, fax-, sms- en / of What’s app berichten en overdrachten die via het internet of draadloze netwerken worden verzonden te maken krijgen met verlies, misrouting, onderschepping en misbruik van de gegevens.
 
We nemen commercieel redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, diefstal, misbruik, wijziging, vernietiging en openbaarmaking te beschermen, waaronder;
 • Een intern Privacy Beleid, waarin beschreven wordt hoe onze medewerkers met persoonlijke gegevens om dienen te gaan. Dit beleid wordt periodiek onderworpen aan audits en indien nodig aangescherpt / herzien.
 • Fysieke veiligheidsmaatregelen zoals Privacy Filters op onze beeldschermen (waar nodig) en papierversnipperaars
 • Digitale / elektronische veiligheidsmaatregelen om tijdens overdrachten uw gegevens te beschermen zoals SSL encryptie voor de gegevens die u achterlaat op onze website.  
 
We proberen een evenwicht te vinden tussen de veiligheid van uw gegevens en uw gemak. Hierdoor kunnen we soms gebruik maken van een communicatiemethode die minder veilig is dan een minder gemakkelijk alternatief.
 
Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, zullen wij u een e-mail of een sms-bericht in onversleutelde vorm (d.w.z. direct leesbaar) toesturen, omdat veel van onze klanten niet in staat zijn om toegang te krijgen tot versleutelde (d.w.z. gecodeerde) e-mail of berichten. Dit betekent dat onze boodschap, indien ze verkeerd verzonden of onderschept worden, gemakkelijker te lezen zijn dan versleutelde berichten. Om deze reden adviseren wij u om nooit vertrouwelijke informatie, zoals uw creditcardnummer of wachtwoorden, in een e-mail of sms naar ons te sturen. Ook niet via een bericht in een openbare ruimte van een derde sociale netwerk pagina, vooral omdat een dergelijke terbeschikkingstelling meteen publiek wordt.
 
Disclaimer en het gebruik van de website
De inhoud van de site is bestemd voor informatief gebruik. Op de teksten rusten auteursrechten en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.
 
Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.
 
Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.
 
Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via Boedelbak Klantenservice of het contactformulier op onze website.
 
Deze site is gepubliceerd door Boedelbak B.V. Het adres is Daalmeerstraat 28 2131HC Hoofddorp en KVK 33249357. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee in stemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.
 
Eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van de website) zijn, samen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te veranderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden uitgeprint of worden gekopieerd voor uw persoonlijke, niet-commercieel, gebruik.
 
Aanvaardbaar gebruik
U mag deze website alleen in overeenstemming met deze voorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen Nederland of enig ander rechtsgebied van waaruit u deze website benaderd.
 
U komt in het bijzonder overeen dat u:
 • Geen informatie zal posten, verzenden of verspreiden op of via deze website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn 
 • Deze website niet zo zult gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op de rechten van een derde 
 • Geen on gemachtigde, valse of frauduleuze reservering zult maken 
 • Geen software, routine of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook 
 • De 'look en feel' van deze website of de onderliggende softwarecode niet zult verwijderen, wijzigen of ermee interfereren 
 • Geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast 
 • Geen on gemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken 
 
Al onze andere rechten (op grond van de wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor: Om uw reservering te annuleren zonder u daarvan te verwittigen; en/of u toegang te weigeren tot deze site.
 
Wijzigingen op deze website
Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de veranderde voorwaarden op deze website.
Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.
 
Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via de websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op uw eigen risico.
 
Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of - verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige dat (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 
Niets uit deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor schade met de dood als gevolg of enige andere persoonlijke schade veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag of frauduleuze misrepresentatie uitsluiten of beperken.
 
U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.