Naar boven
Menu
Sluiten
Zoek verhuurlocatie

Wie zijn wij?

Wij zijn Boedelbak B.V. , bijna 35 jaar marktleider in aanhangwagenverhuur (https://www.boedelbak.nl).

Wij hebben meer dan 500 verhuurlocaties (https://www.boedelbak.nl/zoek-en-reserveren) in Nederland, ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Daalmeerstraat 28 te Hoofddorp, met als postadres Postbus 3116, 2130 KC, Hoofddorp.

Ons hoofdkantoor is zowel telefonisch of per mail bereikbaar (023-5543 777 of info@boedelbak.nl of met het contactformulier op https://www.boedelbak.nl/contact).

Deze Privacyverklaring is door ons opgesteld op 24 mei 2018 en zal periodiek herzien worden. Wijzigingen in ons privacy beleid, zullen wij onderstaand communiceren.

Laatste wijziging: 18-08-2021 (Versie 0.2)

Wat is GDPR?

Wij vinden het belangrijk om aan de wet- en regelgeving te voldoen, daarnaast gaan wij met respect met uw privacy om en zullen wij er alles aan doen om uw gegevens te beschermen.

Hoe wij om horen te gaan met persoonlijke gegevens, wordt omschreven in de GDPR. GDPR staat voor “General Data Protection Regulation” en is een algemene Europese verordening m.b.t. gegevensbescherming. Deze regelgeving dient ervoor te zorgen dat bedrijven (die gegevens van personen verzamelen, verwerken en gebruiken) de rechten op het gebied van privacy van deze personen (klanten en medewerkers) respecteren.

Wij, als Boedelbak BV, zijn geen “Gegevensverwerker” maar “Verwerkingsverantwoordelijke”. Hier horen verantwoordelijkheden bij, zo dienen wij tenminste de volgende maatregelen nemen:

Registerplicht
Elk bedrijf is verplicht om bij te houden welke persoonsgegevens zij ontvangen, met welke doel deze verwerkt worden en hoe lang het nodig is om deze gegevens te bewaren. Hiervoor hebben wij een Register Verwerkingsactiviteiten opgesteld welke periodiek door ons beoordeeld en aangepast wordt.

Functionaris Gegevensbescherming
Een Functionaris Gegevensbescherming is iemand binnen een organisatie die erop toeziet dat de GDPR en de interne Privacy Policy actueel is en nageleefd wordt. Om uw privacy te borgen hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, bereikbaar onder privacy@boedelbak.nl. Wij auditeren ons beleid periodiek om u en onszelf ervan te verzekeren dat wij aan alle eisen voldoen.

Maatregelen ten behoeve van Privacy bescherming
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen met het oog op bescherming van persoonsgegevens.

Datalekken
Wanneer er sprake is van een datalek met mogelijke risico’s voor de betrokken persoon dient dit binnen 72 uur na ontdekking van het lek, gemeld te worden bij Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene zelf. Hoe onze medewerkers dienen te handelen bij een data lek, hebben wij omschreven in ons intern beleid, welke aansluit op de regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorafgaande raadpleging en het inrichten van verwerkingen
Wij zullen de Autoriteit Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden voorafgaand aan een nieuwe risicovolle verwerkingsactiviteit raadplegen. Daarnaast houden wij bij het inrichten en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten al rekening met uw privacy. Ook onze bestaande producten en diensten worden op dit gebied regelmatig herzien met als doel om uitsluitend de gegevens die wij werkelijk nodig hebben op te slaan. Hierbij wordt tevens kritisch gekeken naar de bewaartermijn.

Door gebruik te maken van onze diensten (waaronder onze website, app et.) gaat u akkoord met ons Privacy Beleid en het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit beleid.


Wat betekent dit voor u?

Als klant heeft u bepaalde rechten over de informatie die u aan ons ter beschikking heeft gesteld en / of data die wij in de loop van de tijd verzameld hebben.

Welke rechten u heeft en hoe gaan wij hiermee omgaan, kunt u lezen in ons Privacy Beleid.

Wij willen u er graag op attenderen dat u voor klachten contact op kan nemen met de Boedelbak onder telefoonnummer 0900-0525.

Wij streven ernaar om uw klacht zo goed en zo snel mogelijk af te handelen. Mocht uw klacht (m.b.t. uw privacy) echter niet naar uw tevredenheid door ons zijn afgehandeld, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Welke gegevens verwerken wij en waarom?


Reservering

Om een reservering te kunnen plaatsen, hebben wij minimaal de volgende gegevens van u nodig:
• Initialen en achternaam
• Adres gegevens
• Telefoonnummer: Wij vragen een telefoonnummer zodat wij u kunnen bellen als wij nog vragen of andere zaken met u willen bespreken die betrekking hebben op uw reservering.
• E-mailadres: Om de reservering of offerte naar u te kunnen mailen, hebben wij uw e-mailadres nodig.
• Huurovereenkomst
• Deze gegevens hebben wij van u nodig wanneer u de aanhanger bij de verhuurlocatie wilt ophalen en er een huurovereenkomst tot stand komt:
• Voorletter(s)- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Postcode en woonplaats
• Geboortedatum
• Telefoonnummer: Uw telefoonnummer wordt uitsluitend geregistreerd zodat onze medewerkers in contact met u kunnen komen over uw reservering of verhuring.
• Rijbewijsgegevens: Wij hebben uw rijbewijs nodig om u te kunnen identificeren, maar ook om te kunnen verifiëren en aan te tonen dát u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Het nummer van het rijbewijs wordt genoteerd op de verhuurovereenkomst, er wordt geen scan gemaakt van uw rijbewijs door de verhuurlocatie.
• E-mailadres: Om in contact met u te komen over zaken die betrekking hebben op uw verhuring, registreren wij uw e-mailadres.
• Merk van het trekkend voertuig
• Type van het trekkend voertuig
• Kenteken van het trekkend voertuig
• Betaalgegevens: In de app wordt uw IBAN-nummer geanonimiseerd (gedeeltelijk) bewaard.


Welke gegevens ontvangen wij van derden?

De meeste gegevens worden door u bij onze verhuurlocaties aangeleverd, ook ontvangen wij rechtstreeks gegevens over u als u een reservering per telefoon of via onze website maakt.
 
Verhuurlocaties
Boedelbak werkt samen met verhuurders, meestal tankstations. Boedelbak heeft afspraken gemaakt met deze verhuurders over de condities van de verhuur van onze aanhangers. De verhuurlocaties kunnen gebruik maken van onze uniek genummerde verhuurovereenkomsten voor de verhuur van onze aanhangwagens. Elke verhuurovereenkomst bestaat uit 4 vellen doordrukpapier. De huurder ontvangt het huurbewijs (witte formulier) bij aanvang van de huur en het origineel, de eerste pagina, bij teruggave van de aanhanger. Het gele formulier is voor de Boedelbak administratie en het roze formulier voor de verhuurder. Indien de huurder gebruik maakt van de app worden de gegevens van verhuurovereenkomst verwerkt in de app.

Welke gegevens sturen wij naar derden?


Verwerkingsovereenkomst
Met al onze partners en leveranciers die “Verwerker” zijn, hebben wij of werken wij toe naar een Verwerkingsovereenkomst. Het doel is om uiteindelijk met alle partners en leveranciers die gegevens verwerken een dergelijke overeenkomst te hebben. In deze overeenkomst wordt o.a. afgesproken hoe er om gegaan dient te worden met uw gegevens. Het belangrijkste speerpunt daarbij is dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden, voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt.
 
CJIB
Rijdt u tijdens uw verhuring een bekeuring? Dan kunnen wij de bekeuring “vrijwaren”. Dit houdt in dat wij uw gegevens (naam, adres, rijbewijsnummer en huurinformatie) doorgeven aan het CJIB, u ontvangt dan rechtstreeks van het CJIB de bekeuring. Bij gemeentelijke bekeuringen zoals parkeerboetes, overtredingen op lokale wegen, etc. worden dezelfde gegevens doorgegeven aan de betreffende gemeente.
 
Schade
Indien u met de gekentekende Boedelbak schade heeft berokkend aan derden, dan zullen uw gegevens doorgegeven worden aan onze verzekeringsmaatschappij en evt. aan de verzekeringsmaatschappij van de andere partij.

Kunt u niet meer verder rijden met de aanhanger, dan zullen uw gegevens eventueel doorgegeven (naam, locatie en telefoonnummer) worden aan een berger, zodat de aanhanger veiliggesteld / afgesleept kan worden.

Incassobureau
Indien u bij ons een bedrag verschuldigd bent, ontvangt u van ons een factuur op het door u opgegeven e-mailadres of postadres. Ontvangen wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn, dan sturen wij u een aanmaning.
Hebben wij na de aanmaningen nog geen betaling van u ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw dossier uit handen te geven. Wij werken samen met verschillende incassobureaus, welke in contact met u zullen proberen te komen om afspraken met u te maken over uw betaling, dan wel het gerechtelijke traject op te starten. Het dossier wat zij van ons ontvangen, omvat uw huurovereenkomst en factuur waar tevens uw persoonsgegevens op vermeld zijn. Wanneer noodzakelijk zal ook gevoerde correspondentie en/of telefoonverslagen worden overhandigd aan hen.

Vervangende aanhanger
Heeft u vervangende aanhanger nodig in geval van pech, dan kan één van onze verhuurlocaties ingeschakeld worden door ons. Wij delen uitsluitend informatie met hen die zij nodig hebben om u weer snel op weg te helpen.

Overheidsinstanties
Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan overheidsinstanties zoals de politie, hulpdiensten, etc. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om informatie door te geven en hoeven / mogen wij u hier niet over informeren. In andere gevallen zullen wij uw informatie uitsluitend met hulpdiensten communiceren als dat noodzakelijk is (bijvoorbeeld n.a.v. een ongeval)
 
Website en app
Onze app en website zijn ontwikkeld en worden onderhouden door partners gespecialiseerd in het bouwen van apps en ICT projecten. Wanneer u via de website een aanhanger reserveert en er een huurovereenkomst tot stand komt, dan ontvangen wij onderstaande gegevens digitaal via deze partner:
• Locatie waar u de aanhanger wilt huren
• Datum: huurperiode die u wenst aan te gaan
• Type aanhangwagen welke u wilt huren
• Aanhef: voor op de factuur
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer: Uw telefoonnummer wordt uitsluitend geregistreerd zodat onze medewerkers in contact met u kunnen komen over uw reservering of verhuring.
• E-mailadres: Om in contact met u te komen over zaken die betrekking hebben op uw verhuring, registreren wij uw e-mailadres.
Vervolgens wordt deze data in onze verhuur applicatie geüpload.

Wanneer u via de app een aanhanger reserveert en er een huurovereenkomst tot stand komt, dan ontvangen wij onderstaande gegevens digitaal via deze partner. Vervolgens wordt deze data in onze verhuur applicatie geüpload.
• Aanhef: voor op de factuur
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Postcode en woonplaats
• Reserveringnummer
• Locatie, type aanhanger, start- en eind tijd en datum
• Telefoonnummer: Uw telefoonnummer wordt uitsluitend geregistreerd zodat onze medewerkers in contact met u kunnen komen over uw reservering of verhuring.
• E-mailadres: Om in contact met u te komen over zaken die betrekking hebben op uw verhuring, registreren wij uw e-mailadres.
• Kenteken van het trekkend voertuig
• Betaalgegevens: transactie id van de betaling en het bedrag van de huur
Vervolgens wordt deze data in onze verhuur applicatie geüpload.
 
Betaaldiensten (alleen via app)
Alle banktransacties (bij online betalingen) geschieden via onze betalingspartners. Alle betalingen worden in een afgeschermde en beveiligde omgeving verwerkt. Met onze betalingspartners hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Omdat u borg betaalt, worden uw betalingsgegevens door onze betalingspartners bewaard voor een eventuele teruggave, ook dit gebeurd in een afgeschermde en beveiligde omgeving. In de app wordt uw IBAN-nummer geanonimiseerd (gedeeltelijk) bewaard.

Aanmaningen
Indien u ons nog een bedrag verschuldigd bent, ontvangt u van ons een factuur op het door u opgegeven e-mail- of postadres. Ontvangen wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn (5 werkdagen), dan sturen wij u een aanmaning mogelijk via één van onze betalingspartners. Via deze partner ontvangt u een herinnering met een handige betaallink.

Incassobureau
Hebben wij na de aanmaningen nog geen betaling van u ontvangen, dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw dossier uit handen te geven. Wij werken samen met verschillende incassobureaus, welke in contact met u zullen proberen te komen om afspraken met u te maken over uw betaling, dan wel het gerechtelijke traject op te starten. Het dossier wat zij van ons ontvangen, omvat uw huurovereenkomst en factuur waar tevens uw persoonsgegevens op vermeld zijn. Wanneer noodzakelijk zal ook gevoerde correspondentie en/of telefoonverslagen worden overhandigd aan hen.
 
Overige
Wij behouden ons het recht voor om partners en leveranciers om andere redenen dan genoemd in te schakelen. Uw gegevens worden uitsluitend met hen gedeeld indien dit strikt noodzakelijk is en / of om uw verhuurperiode vloeiend te laten verlopen.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?


Papier
De huurovereenkomst (deel geel) en de factuur (indien van toepassing) worden 7 jaar bewaard i.v.m. de wettelijke fiscale bewaarplicht. Na 7 jaar, worden deze documenten vernietigd. Wij maken hiervoor gebruik van vertrouwelijke archiefvernietiging, waarbij de documenten in een afgesloten container worden afgevoerd en vervolgens door de shredder gaan of worden verbrand.

In de overeenkomst met de verhuurlocaties hebben we afgesproken hoe de verhuurlocaties moeten omgaan met het roze exemplaar van de verhuurovereenkomst. Op grond van de verhuurovereenkomst ontvangt de verhuurlocatie van Boedelbak een vergoeding. Ook voor de verhuurlocaties geldt dat de verhuurovereenkomst 7 jaar bewaard moet worden i.v.m. de wettelijke fiscale bewaarplicht. Wij hebben afgesproken dat na 7 jaar, deze documenten vernietigd worden.

Digitaal
De data die in onze verhuur applicatie is geüpload worden 7 jaar bewaard i.v.m. de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Ervaring
Heeft u online bij ons gereserveerd ontvangt u van ons éénmalig een email met de vraag wat uw ervaring is geweest met het huren van onze aanhanger. Boedelbak stuurt geen digitale nieuwsbrief of aanbieding.

Cameratoezicht
Veel van de verhuurlocaties waarmee Boedelbak samenwerkt zijn voorzien van beveiligingscamera’s. Mocht u vragen hebben over deze beveiligingscamera’s verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende verhuurlocatie.

Inzage en Dataportabiliteit
Gegevens die wij hebben ontvangen om een reservering en / of verhuring te verwerken, kunnen wij niet verwijderen i.v.m. onze boekhouding en wettelijke (fiscale) verplichtingen.
 
Solliciteren bij Boedelbak
De sollicitatiebrief en een CV die aan ons stuurt om te solliciteren worden uitsluitend gebruikt om te beoordelen of de persoon in kwestie geschikt is voor één van de vacatures binnen Boedelbak. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet doorgestuurd worden naar derden (anders dan binnen onze holding Spuigroep BV).
Let er bij het geven van referenties op, dat u de persoon en/ of het bedrijf in kwestie, hiervan op de hoogte stelt.

Wij bewaren uw CV en sollicitatiebrief maximaal 1 jaar of maximaal 4 weken indien blijkt dat u niet geschikt ben voor een werkplek binnen onze onderneming.

Social media
Boedelbak maakt gebruikt van sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze netwerken bieden de functionaliteit die het mogelijk maakt om publieke berichten of reacties op artikelen, commentaren of andere berichten te plaatsen. Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat door het plaatsen van een dergelijke reactie alle gegevens, inclusief eventuele persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot de reactie, onmiddellijk publiek worden en onder onze Privacy Policy vallen.

Wij behouden ons het recht voor om enige bijdrage of inhoud in een post naar eigen goeddunken te verwijderen.

Cookiebeleid
Bij het gebruik van de website www.boedelbak.nl kan door Boedelbak en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Ons Cookie beleid vindt u hier.