Naar boven
Menu
Sluiten
Zoek verhuurlocatie

Cookies

Bij het gebruik van de website www.boedelbak.nl kan door Boedelbak en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Een cookie slaat geen naam, adres, of andere persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Cookies kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
1. Functionele doeleinden: hierdoor wordt het navigeren op de website van Boedelbak vergemakkelijkt doordat uw instellingen en/of voorkeuren worden onthouden. Wanneer u bijvoorbeeld inlogt op een website weet het systeem via een cookie dat u bij uw volgende bezoek aan dezelfde website ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
2. Analytische doeleinden: hiermee kan het gebruik van de Boedelbak website worden geanalyseerd en worden verbeterd. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Boedelbak weet welke onderdelen van haar websites populair zijn.
3. Commerciële doeleinden: hiermee wordt bijgehouden hoeveel en welke banners/pop-ups aan u zijn getoond. Hiermee wordt voorkomen dat u steeds dezelfde banner ziet en/of pop-up u krijgt en kunnen wij nagaan of en hoe vaak er op een banner/pop-up is geklikt. Er kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat u telkens een pop-up blijft zien voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief wanneer u zich al heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of de nieuwsbrief niet wilt ontvangen.
4. “Targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.

De door Boedelbak op basis van de bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Boedelbak opgeslagen persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Boedelbak verwerkte persoonsgegevens. Boedelbak maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen Privacy Policy, welke u meestal op hun eigen website(s) kunt terugvinden.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Indien u alleen advertentiecookies wilt uitzetten, dan kunt u zich hiervoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op: www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijderd kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Houdt u er daarnaast rekening mee dat het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen van toepassing is voor de computer én browser waarop u dit heeft ingesteld.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, die cookies en andere soortgelijke technologieën (bijv. Pixeltags) gebruikt om informatie over websitegebruik anoniem te verzamelen anoniem en trends te rapporteren, zonder deze bezoekers te identificeren. Ga voor meer informatie over Google Analytics en hoe u hier vanaf kunt zien naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiliging
Helaas is er geen volledig veilige methode voor het verzenden en opslaan van gegevens. Hoewel hun fysieke kenmerken verschillend zijn, kunnen post, telefoongesprekken, fax-, sms- en / of What’s app berichten en overdrachten die via het internet of draadloze netwerken worden verzonden te maken krijgen met verlies, misrouting, onderschepping en misbruik van de gegevens.

We nemen commercieel redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, diefstal, misbruik, wijziging, vernietiging en openbaarmaking te beschermen, waaronder;
• Een intern Privacy Beleid, waarin beschreven wordt hoe onze medewerkers met persoonlijke gegevens om dienen te gaan. Dit beleid wordt periodiek onderworpen aan audits en indien nodig aangescherpt / herzien.
• Fysieke veiligheidsmaatregelen zoals Privacy Filters op onze beeldschermen (waar nodig) en papierversnipperaars
• Digitale / elektronische veiligheidsmaatregelen om tijdens overdrachten uw gegevens te beschermen zoals SSL encryptie voor de gegevens die u achterlaat op onze website.

We proberen een evenwicht te vinden tussen de veiligheid van uw gegevens en uw gemak. Hierdoor kunnen we soms gebruik maken van een communicatiemethode die minder veilig is dan een minder gemakkelijk alternatief.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, zullen wij u een e-mail of een sms-bericht in onversleutelde vorm (d.w.z. direct leesbaar) toesturen, omdat veel van onze klanten niet in staat zijn om toegang te krijgen tot versleutelde (d.w.z. gecodeerde) e-mail of berichten. Dit betekent dat onze boodschap, indien ze verkeerd verzonden of onderschept worden, gemakkelijker te lezen zijn dan versleutelde berichten. Om deze reden adviseren wij u om nooit vertrouwelijke informatie, zoals uw creditcardnummer of wachtwoorden, in een e-mail of sms naar ons te sturen. Ook niet via een bericht in een openbare ruimte van een derde sociale netwerk pagina, vooral omdat een dergelijke terbeschikkingstelling meteen publiek wordt.

Disclaimer en het gebruik van de website
De inhoud van de site is bestemd voor informatief gebruik. Op de teksten rusten auteursrechten en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid. Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via Boedelbak Klantenservice of het contactformulier op onze website.

Deze site is gepubliceerd door Boedelbak B.V. Het adres is Daalmeerstraat 28 2131HC Hoofddorp en KVK 33249357. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee in stemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van de website) zijn, samen met de onderliggende softwarecode(s), het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te veranderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. De inhoud van deze website mag echter gedownload worden uitgeprint of worden gekopieerd voor uw persoonlijke, niet-commercieel, gebruik.

Aanvaardbaar gebruik
U mag deze website alleen in overeenstemming met deze voorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden, wat inhoudt dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wetten, regelgeving en praktijkcodes binnen Nederland of enig ander rechtsgebied van waaruit u deze website benaderd.

U komt in het bijzonder overeen dat u:
• Geen informatie zal posten, verzenden of verspreiden op of via deze website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn
• Deze website niet zo zult gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt of kan worden gemaakt op de rechten van een derde
• Geen on gemachtigde, valse of frauduleuze reservering zult maken
• Geen software, routine of apparaat zult gebruiken om elektronisch of handmatig te interfereren of pogen te interfereren met de aansturing of functionaliteit van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opladen of beschikbaar stellen van bestanden die corrupte gegevens of virussen bevatten via wat voor middel dan ook
• De 'look en feel' van deze website of de onderliggende softwarecode niet zult verwijderen, wijzigen of ermee interfereren
• Geen actie zult ondernemen die deze website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk belast
• Geen on gemachtigde toegang zult verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) onze netwerken

Al onze andere rechten (op grond van de wet of anderszins) onverlet latende, behouden wij ons het recht voor: Om uw reservering te annuleren zonder u daarvan te verwittigen; en/of u toegang te weigeren tot deze site.

Wijzigingen op deze website
Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de veranderde voorwaarden op deze website.

Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Wij keuren dergelijke websites niet automatisch goed en zijn niet verantwoordelijk voor de informatie, het materiaal, de producten of diensten die op die websites staan of die toegankelijk zijn via de websites. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op uw eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, of bijzondere schade of verliezen of vervolgschade of - verliezen van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website of enige informatie die zij bevat, met inbegrip van gederfde winst en dergelijke, al of niet gebaseerd op contractbreuk of onrechtmatige dat (met inbegrip van onachtzaamheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Niets uit deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor schade met de dood als gevolg of enige andere persoonlijke schade veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag of frauduleuze misrepresentatie uitsluiten of beperken.

U komt overeen ons te zullen vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid, verliezen, claims en onkosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) in verband met uw inbreuk op deze voorwaarden.